Rejse- og Kulturklubben

At rejse er at leve...

Vedtægter for Rejse og kulturklubben. Vedtaget på den ordinære generalforsamling den 17. februar 2018.

§1: Navn og hjemsted:
Stk. 1: Klubbens navn er Rejse og kulturklubben.
Stk. 2:
Klubbens hjemsted er hos den til enhver tid siddende formand.

§2: Formål:
Stk. 1: Klubbens formål er på landsplan at,
1. Etablere motivationsgrupper,
2. Arrangere rejser,
3. Planlægge samværsarrangementer,
4. Sammenkalde til festlige klubfester.
Alle aktiviteter skal være arrangeret på de synshandicappedes præmisser.
Stk. 2: Privatlivspolitik:
Klubbens privatlivspolitik har som forudsætning, at der udvises medmenneskelig respekt for andres seksuelle anskuelse. Krænkelse heraf kan medføre eksklusion af klubben.

§3: Ledelse:
Stk. 1: Klubben ledes af en bestyrelse, hvor flertallet altid skal være medlem af Dansk Blindesamfund. Den øvrige bestyrelse kan frit vælges blandt klubbens medlemmer.
Formanden og kassereren vælges på generalforsamlingen. I øvrigt konstituerer bestyrelsen sig selv
Stk. 2: Mindst et medlem af et arbejdsudvalg skal være medlem af Dansk Blindesamfund. Arbejdsudvalgene konstituerer sig selv.
Et arbejdsudvalgs opgave er at behandle udvalgte emner/aktiviteter og fremsætte forslag til beslutning i bestyrelsen.
Stk. 3: Klubben følger forretningsordenen for klubber/foreninger som er tilknyttet Dansk Blindesamfund. Se standardvedtægten for idrætsklubber tilknyttet Dansk Blindesamfund
Stk. 4: Bestyrelsen beslutter selvstændigt, om der er behov for 3 eller 5 personer i bestyrelsen, og udmelder dette ved indkaldelsen til den årlige ordinære generalforsamling.

§4: Medlemskriterier:
Stk. 1: Som medlemmer af klubben kan optages synshandicappede personer samt ikke-synshandicappede personer, der har interesse for klubbens formål og aktiviteter.
Stk. 2: Ikke betalt kontingent kan medføre udmeldelse af klubben
Stk. 3:
Medlemmer der forlader klubben, har ingen råderet over effekter eller andre af klubbens ejendele/midler.

§5: Økonomi:
Stk. 1: Klubben er økonomisk baseret på medlemmernes kontingentindbetalinger, samt tilskud fra Dansk Blindesamfund.
Stk. 2: Støtte fra eksterne donatorer må kun anvendes iht. det formål som de er givet til, jf. klubbens formål.
Stk. 3. Klubben skal angive størrelsen af ethvert tilskud, som den modtager fra f.eks. legater, fonde og offentlig/private myndigheder samt fra andre foreninger eller enkeltpersoner i sit årsregnskab.
Stk. 4. Klubben skal straks underrette Dansk Blindesamfunds Forretningsudvalg såfremt klubben står som modtager af en arv.
Stk. 5. Klubben foretager ikke indsamlinger. Indsamlingsvirksomhed kan dog godt finde sted, såfremt det sker i overensstemmelse med Dansk Blindesamfunds Forretningsudvalg.
Stk. 6: Klubbens regnskabsår følger kalenderåret.

§6: Valgbarhed:
Stk. 1:
Valgbare til klubbens bestyrelse er alle medlemmer, der rettidigt har betalt kontingent. Se i øvrigt §3 stk.1.
Stk. 2: Valgbare til arbejdsudvalg(ene) er alle medlemmer, der rettidigt har betalt kontingent. Se i øvrigt § 3 stk. 2.
Stk. 3: Der kan opstilles til en bestyrelsespost via fuldmagt, Denne skal være skriftlig og være bestyrelsen i hænde senest 4 døgn inden generalforsamlingens afholdelse.

§7: Generalforsamling:
Stk. 1: Generalforsamlingen er Klubbens højeste myndighed.
Stk. 2: Generalforsamlingen afvikles hvert år i første halvår.
Stk. 3: Indkaldelse skal ske hhv. via Dansk Blindesamfunds medlemsblad samt klubbens elektroniske postliste/mailingliste, senest 3 uger inden generalforsamlingens afholdelse.
Stk. 4: Stemmeret på generalforsamlingen har alle medlemmer, der rettidigt har betalt kontingent.
Stk. 5: Afgørelser på generalforsamlingen træffes ved almindelig stemmeflerhed. I tilfælde af vedtægtsændringer kræves dog, at 2/3 af de fremmødte stemmer for.
Stk. 6. Dagsordenen for generalforsamlingen skal som minimum indeholde følgende punkter:
A. Valg af dirigent:
B: Valg af 1 referent og 2 stemmetællere:
C. Fremlæggelse af formandens beretning til godkendelse:
D. Fremlæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse. Det reviderede regnskab og budget for det kommende år skal udsendes til medlemmerne senes 14 dage før generalforsamlingens afholdelse.
E. fremlæggelse af budget for det kommende år.
F. Det kommende års arbejde, herunder behandling af indkomne forslag:
1) Forslag fremsat af bestyrelsen,
2) Forslag fremsat af medlemmerne.
(Forslag som ønskes behandlet ved generalforsamlingen, skal være bestyrelsen i hænde senest 14 dage forinden).
G. Fastsættelse af kontingent for det kommende år:
H. Valg:
Afhængigt om der skal vælges 3 eller 5 bestyrelsesmedlemmer, er der følgende 2 senarier for valg.
Ved valg af 3 bestyrelsesmedlemmer:
1. Valg af Formand, kun på ulige år:
2. Valg af Kasserer, kun på lige år:
3. Valg af 1 bestyrelsesmedlem, kun på lige år:
4. Valg af 3 Suppleanter, vælges hvert år:
Ved valg af 5 bestyrelsesmedlemmer:
1. Valg af formand, ((Kun på ulige år)
2. Valg af kasserer, (Kun på lige år)
3. Valg af 1 bestyrelsesmedlem, (kun på ulige år)
4. Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer, (kun på lige år)
5. Valg af 3 suppleanter, (Vælges hvert år)
6. Valg af 1 revisor og 1 revisor suppleant, vælges hvert år:
I. Fremtiden:
J. Eventuelt:

§8: Ekstraordinær Generalforsamling:
Stk. 1: Såfremt mindst 2 medlemmer af bestyrelsen eller 1/3 af foreningens medlemmer ønsker det, indkaldes der til ekstraordinær generalforsamling, gerne som elektronisk konferencemøde over internettet.
Stk. 2: Ønske om en ekstraordinær generalforsamling skal fremsendes skriftligt til bestyrelsen og skal indeholde en motiveret dagsorden for den ekstraordinære generalforsamling.
Stk. 3: Bestyrelsen indkalder herefter til den ekstraordinære generalforsamling med mindst 1 uges varsel.

§9: Bestyrelsens opgaver:
Stk. 1. Bestyrelsen forestår den daglige drift af klubben
Stk. 2. Bestyrelsen beslutter, hvorvidt begæring om et nyt tiltag i klubben skal imødekommes.
Stk. 3. Bestyrelsen bemyndiges til efter behov at nedsætte arbejdsudvalg til at arbejde med relevante emner/ opgaver som for eksempel legatansøgning, rejser og fest- og kulturarrangementer.
Stk. 4. Klager over en beslutning i medfør af stk. 2 kan indbringes for generalforsamlingen, som træffer den endelige beslutning.
Stk. 5. Bestyrelsen forestår den økonomiske drift af klubben, og administrerer Klubbens midler jf. det af generalforsamlingen vedtagne budget.
Stk. 6. Bestyrelsen er forpligtet til løbende at informere om sine aktiviteter på en elektronisk postliste/mailingliste som alle medlemmerne er tilmeldt, ligesom bestyrelsen kan debattere nye tiltag og problemer samt hjælpe hinanden på denne liste.
Herudover er bestyrelsen forpligtet til at informere om klubbens aktiviteter i Dansk Blindesamfunds medlemsblad.
Stk. 7: Bestyrelsen skal arbejde på at oprette en hjemmeside, med information om klubben, med indmeldingsmulighed m.m.

§10: Regnskab:
Stk. 1: Regnskabsåret følger kalenderåret
Stk. 2: Kassereren holder løbende bestyrelsen orienteret om klubbens økonomi
Stk. 3: Bestyrelsen udarbejder senest 1 måned efter regnskabsårets afslutning et regnskab, som med revisionens bemærkninger forelægges generalforsamlingen til godkendelse.
Stk. 4: Revisionen tilstilles senest 6 uger efter regnskabsårets afslutning det af bestyrelsen udarbejdede regnskab.
Revisionen påser at klubbens midler er anvendt iht. nærværende vedtægt, samt at regnskabet er aflagt iht. god regnskabsskik.
Revisionen fremkommer i øvrigt med de bemærkninger som findes nødvendige for vurdering af klubbens økonomiske situation.

§11: Tegning:
Stk. 1: Klubben tegnes af Formanden og kasseren i forening.

§12: Eksklusion og udelukkelse:
Stk. 1: Forfølgelse af et medlem, det være sig p.g.a. seksuel observans, religion etc., (Stalking) fører til bortvisning fra klubben, først for en tid, i gentagende og/eller grovere tilfælde, medfører det permanent udelukkelse af klubben.
Stk. 2: Bestyrelsen træffer afgørelse i hvert enkelt tilfælde, om hvilken sanktion der skal anvendes.
Stk. 3: Er en eller flere af bestyrelsens medlemmer inhabile i en given sag, må suppleanten træde ind i stedet, og er dette ikke tilstrækkeligt, må der indkaldes til en ekstraordinær generalforsamling, med dette ene emne på dagsordenen, og evt. valg til manglende bestyrelsesposter.

§13: Klubbens opløsning:
Stk. 1: Opløsning af klubben besluttes på 2 på hinanden følgende generalforsamlinger, hvoraf den ene skal være den ordinære. En opløsning af klubben kræver, at mindst 4/5 af de fremmødte stemmer for.
Stk. 2: I tilfælde af klubbens opløsning tilfalder et eventuelt overskud Dansk Blindesamfund.
Stk. 3: Bestyrelsen er forpligtet til at fungere indtil den økonomiske afvikling af aktiver og passiver er tilendebragt:

Stk. 7: Foreningens opløsning. Stk. 1 Opløses foreningen tilfalder
aktiver og formue Dansk Blindesamfund.
Stk. 8: Det er Dansk Blindesamfunds Forretningsudvalg, der fører eventuelle forhandlinger på vegne af den opløste forening.