Rejse- og Kulturklubben

At rejse er at leve...

Vedtægter for Synshandicappedes Singleklub:
Vedtaget p den ordinære generalforsamling 8. marts 2014


§1:
Navn og hjemsted: Stk. 1: Klubbens navn er: "Synshandicappedes Single klub".
Stk. 2: Klubbens hjemsted: er hos den til enhver tid siddende formand.
§2: Forml: Stk. 1: Klubbens forml er: P landsplan at, 1. Etablering af motivationsgrupper, 2. Arrangere rejser, 3. Planlægge samværsarrangementer, 4. Sammenkalde til festlige single fester. (Alt arrangeret p de synshandicappedes præmisser) Stk. 2: Privatlivspolitik:
Medmenneskelig respekt for andres seksuelle anskuelse er en forudsætning, og krænkelse heraf kan medføre eksklusion af klubben.
§3: Ledelse:
Stk. 1: Klubben ledes af en bestyrelse, som altid bestr af singler, og hvis formand til enhver tid er medlem af (Dansk Blindesamfund)
Herudover bestr halvdelen af den øvrige bestyrelse af medlemmer af (DBS) og den anden halvdel kan vælges blandt de øvrige single medlemmer.
Stk. 2: Klubben følger forretningsordenen for klubber/foreninger som er tilknyttet Dansk Blindesamfund. Se Standard vedtægten for idrætsklubber tilknyttet Dansk Blindesamfund
Stk. 3: Bestyrelsen beslutter selvstændigt, om der er behov for 3 eller 5 ledelses personer i bestyrelsen, og udmelder dette ved indkaldelsen til den rlige ordinære generalforsamling.
§4: Medlemskriterier: Stk. 1: Som primære medlemmer af klubben kan optages synshandicappede personer der er medlem af DBS samt én "ikke synshandicappet" person til hvert synshandicappet medlem, der enten er reelt single eller ikke lever i registreret parforhold/ægteskab.
Stk. 2: Disse har stemmeret ved generalforsamlingerne, svel som de er valgbare til bestyrelsesposterne jf. stk. 1: samt §6 Stk. 1:
Stk. 3: Herudover kan svagsynede med en synsbrøk p mellem 6/60 og 6/18 samt personer uden medlemsskab af DBS, med en synsbrøk mellem 0 og 6/18 blive sekundære medlemmer jf. stk. 4, med samme rettigheder som disse,
jf. stk. 5:
Stk. 4: Herudover kan alle andre blive sekundære medlemmer af "Single klubben".
Stk. 5: Primære svel som sekundære medlemmer, er alle valgbare til nedsatte arbejdsudvalg der oprettes p initiativ af Single klubben. Jf. §6: stk. 2:
Stk. 6: Kontingentet for svel Primære medlemmer som sekundære medlemmer er ens.
Stk. 7: Betalt kontingent er en forudsætning for, at man kan betræde en post i svel bestyrelse, som i arbejdsudvalg.
Stk. 8: Flertallet i bestyrelsen skal best af medlemmer af DBS. Hvorimod arbejdsudvalg(ene) konstituerer sig selv, dog skal disse mindst være repræsenteret af ét Primært/DBS medlem.
Stk. 9: Medlemmer der indgr registreret parforhold/ægteskab, forbliver medlem (besidder sine tillidshverv) ret ud, og kan kun forny sit medlemskab af Single klubben herefter som sekundært medlem.
Stk. 10: Medlemmer der forlader klubben, har ingen rderet over effekter eller andre af klubbens ejendele/midler.
§5: Økonomi: Stk. 1: Klubben er økonomisk baseret p medlemmernes
kontingentindbetalinger, samt tilskud fra Dansk Blindesamfund.
Stk. 2: Støtte fra eksterne donatorer m kun anvendes iht. det forml som de er givet til, jf. klubbens forml.
Stk. 3. Klubben skal angive størrelsen af ethvert tilskud, som den modtager fra f.eks. legater, fonde og offentlig/private myndigheder samt fra andre foreninger eller enkeltpersoner i sit rsregnskab.
Stk. 4. Klubben skal straks underrette Dansk Blindesamfunds Forretningsudvalg sfremt klubben str som modtager af en arv.
Stk. 5. Klubben foretager ikke indsamlinger. Indsamlingsvirksomhed kan dog godt finde sted, sfremt det sker i overensstemmelse med Dansk Blindesamfunds Forretningsudvalg.
Stk. 6: Klubbens regnskabsr følger kalenderret.
§6: Valgbarhed: Stk. 1: Valgbare til Single klubbens bestyrelse er:
A.Synshandicappede personer der er medlem af DBS, og som har betalt kontingent.
B.Tilknyttede personer, som tillige har betalt deres kontingent, jf. §4, stk. 1.
Stk. 2: Valgbare til arbejdsudvalg(ene) er: Alle som har betalt kontingent.
Stk. 3: Opstillingsberettigede til bestyrelsen er: alle personer som er singler, som har betalt kontingent, og som ved personligt fremmøde stiller op hertil.
Stk. 4: Der kan opstilles til en bestyrelsespost via fuldmagt, Denne skal være bestyrelsen i hænde senest 4 døgn inden generalforsamlingens afholdelse.
§7: Generalforsamling: Stk. 1: Generalforsamlingen er Klubbens højeste myndighed. Stk. 2: Generalforsamlingen afvikles hvert r i første kvartal.
Stk. 3: Indkaldelse skal ske hhv. via Dansk Blindesamfunds medlemsblad samt klubbens elektroniske post distributions liste, senest 3 uger inden generalforsamlingens afholdelse.
Stk. 4. Dagsordenen for generalforsamlingen skal som minimum indeholde følgende punkter:
A. Valg af dirigent:
B: Valg af 1 referent og 2 stemmetællere:
C. Fremlæggelse af Formandens beretning til godkendelse:
D. Fremlæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse:
E. fremlæggelse af budget for det kommende r.
F. Det kommende rs arbejde, herunder behandling af indkomne forslag:
1) Forslag fremsat af bestyrelsen,
2) Forslag fremsat af medlemmerne.
(Forslag som ønskes behandlet ved generalforsamlingen, skal være bestyrelsen i hænde senest 14 dage forinden).
G. Fastsættelse af kontingent for det kommende r: H. Valg:
Afhængigt om der skal vælges 3 eller 5 bestyrelsesmedlemmer, er der følgende 2 senarier for valg.
Ved valg af 3 bestyrelsesmedlemmer: 1. Valg af Formand, kun p ulige r: 2. Valg af Kasserer, kun p lige r: 3. Valg af 1 bestyrelsesmedlem, kun p lige r: 4. Valg af 2 Suppleanter, vælges hvert r:
Ved valg af 5 bestyrelsesmedlemmer: 1. Valg af formand, ((Kun p ulige r) 2. Valg af kasserer, (Kun p lige r) 3. Valg af 1 bestyrelsesmedlem, (kun p ulige r) 4. Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer, (kun p lige r) 5. Valg af 2 suppleanter, (Vælges hvert r)
6. Valg af 1 revisor og 1 revisor suppleant, vælges hvert r: 7. valg til arbejdsudvalg: (Vælges hvert r)
7.A. 3 medlemmer til rejseudvalget, 7.B. 3 medlemmer til festudvalget, 7.C. 3 medlemmer til kulturudvalg øst, 7.D. 3 medlemmer til kulturudvalg vest. 7.E. Valg af 3 medlemmer til legatudvalgget.
I. Fremtiden: J. Eventuelt:
§8: Ekstra ordinær Generalforsamling:
Stk. 1: Sfremt mindst 2 medlemmer af bestyrelsen eller 1/3 af foreningens medlemmer ønsker det, indkaldes der til
ekstraordinært generalforsamling, gerne som elektronisk konferencemøde over internettet.
Stk. 2: De som foranlediger indkaldelsen til den ekstraordinære generalforsamling, skal sørge for at der foreligger en motiveret dagsorden til mødet.
Stk. 3: Bestyrelsen indkalder herefter til den ekstraordinære generalforsamling, med mindst 1 uges varsel
§9: Bestyrelsens opgaver: Stk. 1. Bestyrelsen forestr den daglige drift af Singleklubben
Stk. 2. Bestyrelsen beslutter, hvorvidt begæring om et nyt tiltag i klubben skal imødekommes.
Stk. 3. Bestyrelsen bemyndiges til at finde og besætte udvalgene med supplerende medlemmer, sfremt der i rets løb sker frafald, s de kan holdes aktive helt frem til næste ordinære generalforsamling.
Stk. 4. Klager over en beslutning i medfør af stk. 2 kan indbringes for generalforsamlingen, som træffer den endelige beslutning.
Stk. 5. Bestyrelsen forestr den økonomiske drift af Singleklubben, og administrerer Klubbens midler jf. det af generalforsamlingen vedtagne budget.
Stk. 6. Bestyrelsen er forpligtet til løbende at informere om sine aktiviteter p en elektronisk postliste/mailingliste som alle medlemmerne er tilmeldt, ligesom bestyrelsen kan debattere nye tiltag og problemer samt hjælpe hinanden p denne liste.
Herudover er bestyrelsen forpligtet til at informere om klubbens aktiviteter i Dansk Blindesamfunds medlemsblad.
Stk. 7: Bestyrelsen skal arbejde p at oprette en hjemmeside, med information om klubben, med indmeldingsmulighed m.m.
Hertil kommer arbejdet med at gøre det muligt, via hjemmesiden at kunne deltage i generalforsamlingens
afstemninger elektronisk, s den fysiske tilstedeværelse ikke er pkrævet.
§10: Regnskab: Stk. 1: Regnskabsret følger kalenderret
Stk. 2: Kassereren holder løbende bestyrelsen orienteret om Singleklubbens økonomi
Stk. 3: Bestyrelsen udarbejder senest 1 mned efter regnskabsrets afslutning et regnskab, som med revisionens bemærkninger forelægges generalforsamlingen til godkendelse.
Stk. 4: Revisionen tilstilles senest 14 dage før generalforsamlingens afholdelse det af bestyrelsen udarbejdede regnskab. Revisionen pser at klubbens midler er anvendt iht. nærværende vedtægt, samt at regnskabet er aflagt iht. god regnskabsskik. Revisionen fremkommer i øvrigt med de bemærkninger som findes nødvendige for vurdering af klubbens økonomiske situation.
§11: Tegning: Stk. 1: Klubben tegnes af Formanden og kasseren i forening.
§12: Eksklusion og udelukkelse:
Stk. 1: Forfølgelse af et medlem, det være sig p.g.a. seksuel observans, religion etc., (Stalking) fører til bortvisning fra klubben, først for en tid, i gentagende og/eller grovere tilfælde, medfører det permanent udelukkelse af klubben.
Stk. 2: Bestyrelsen træffer afgørelse i hvert enkelt tilfælde, om hvilken sanktion der skal anvendes.
Stk. 3: Er en eller flere af bestyrelsens medlemmer inhabile i en given sag, m Suppleanten træde ind i stedet, og er dette ikke tilstrækkeligt, m der indkaldes til en ekstraordinær generalforsamling, med dette ene emne p dagsordenen, og evt. valg til manglende bestyrelsesposter.
§13: Singleklubbens opløsning:
Stk. 1: Opløsning af singleklubben besluttes p 2 p hinanden følgende generalforsamlinger, med mindst 4/5 stemmer for, hvoraf den ene skal være den ordinære.
Stk. 2: I tilfælde af klubbens opløsning tilfalder et eventuelt overskud Dansk Blindesamfund.
Stk. 3: Bestyrelsen er forpligtet til at fungere indtil den økonomiske afvikling af aktiver og passiver er tilendebragt: