Rejse- og Kulturklubben

At rejse er at leve...

Vedtægter for Synshandicappedes Singleklub:

Vedtaget den 11. december 2011

§1: Navn og hjemsted.
Stk. 1: Klubbens navn er: "Synshandicappedes Single klub".
Stk. 2: Klubbens hjemsted: er hos den til enhver tid siddende formand.


§2: Formål:

Stk. 1: Klubbens formål er:
1. Etablering af motivationsgrupper,
2. Arrangere rejser,
3. Planlægge samværsarrangementer,
4. Sammenkalde til festlige single fester. (Alt arrangeret på de synshandicappedes præmisser)
Stk. 2: Privatlivspolitik: Medmenneskelig respekt for andres seksuelle anskuelse er en forudsætning, og krænkelse heraf kan medføre eksklusion af klubben.


§3: Ledelse:

Stk. 1: Klubben ledes af en bestyrelse, hvis formand til enhver tid er medlem af (Dansk Blindesamfund)
Herudover består halvdelen af den øvrige bestyrelse af medlemmer af (DBS) og den anden halvdel kan vælges blandt andre medlemmer som ikke er medlem heraf.

§4: Medlemskriterier: 
Stk. 1: Som primære medlemmer af klubben kan optages synshandicappede personer der er medlem af DBS samt én relateret "ikke synshandicappet" person til hvert synshandicappet medlem, der enten er reelt single eller ikke lever i registreret parforhold/ægteskab.
Stk. 2: Disse har stemmeret ved generalforsamlingerne, såvel som de er valgbare til bestyrelsesposterne jf. stk. 1: samt §6 Stk. 1:
 Stk. 3: Herudover kan svagsynede med en synsbrøk på mellem 6/60 og 6/18 samt personer uden medlemsskab af DBS, med en synsbrøk mellem 0 og 6/18 blive sekundære medlemmer jf. stk. 4, med samme rettigheder som disse, jf. stk. 5:
Stk. 4: Herudover kan alle andre blive sekundære medlemmer af "Single klubben".
Stk. 5: Primære såvel som sekundære medlemmer, er alle valgbare til nedsatte udvalg og grupper der oprettes på initiativ af Single klubben.
Jf. §6: stk. 2:
Stk. 6: Primære medlemmer betaler fuldt kontingent, imens sekundære medlemmer betaler halvt kontingent.
Stk. 7: Betalt kontingent er en forudsætning for, at man kan betræde en post i såvel bestyrelse, som i udvalg eller gruppe.
Stk. 8: Flertallet i såvel bestyrelsen som udvalg/grupper, skal bestå af medlemmer af DBS.
Stk. 9: Medlemmer der indgår registreret parforhold/ægteskab, forbliver medlem (besidder sine tillidshverv) året ud, men kan ikke forny sit medlemskab af Single klubben herefter. 
Stk. 10: Medlemmer der forlader klubben, har ingen råderet over effekter eller andre af klubbens ejendele/midler.


§5: Økonomi:

Stk. 1: Klubben er økonomisk baseret på medlemmernes kontingentindbetalinger, samt tilskud fra Dansk Blindesamfund.
Stk. 2: Støtte fra eksterne donatorer må kun anvendes iht. det formål som de er givet til, jf. klubbens formål.
Stk. 3. Klubben skal angive størrelsen af ethvert tilskud den modtager fra f.eks. legater, fonde og offentlig/private myndigheder samt fra andre foreninger eller enkeltpersoner i sit årsregnskab.
Stk. 4. Klubben skal straks underrette Dansk Blindesamfunds Forretningsudvalg såfremt klubben står som modtager af en arv.
Stk. 5. Klubben foretager ikke indsamlinger. Indsamlingsvirksomhed kan dog godt finde sted, såfremt det sker i overensstemmelse med Dansk Blindesamfunds Forretningsudvalg.
Stk. 6: Klubbens regnskabsår følger kalenderåret.


§6: Valgbarhed:
Stk. 1: Valgbare til Single klubbens bestyrelse er:
  Stk. 2: Valgbare til udvalg og grupper er:
   Stk. 3: Opstillingsberettigede til bestyrelsen er, alle personer som har betalt fuldt kontingent, og som ved personligt fremmøde stiller op hertil.
   Stk. 4: Der kan opstilles til en bestyrelsespost via fuldmagt, dog er personligt fremmøde påkrævet ved det stiftende møde.

   §7: Generalforsamling:

   Stk. 1: Generalforsamlingen er Klubbens højeste myndighed.
   Stk. 2: Generalforsamlingen afvikles hvert år i første kvartal.
   Stk. 3: Indkaldelse skal ske hhv. via Dansk Blindesamfunds medlemsblad samt klubbens elektroniske post distributions liste, senest 3 uger inden generalforsamlingens afholdelse.
   Stk. 4. Dagsordenen for generalforsamlingen skal som minimum indeholde følgende punkter:
    (Forslag som ønskes behandlet ved generalforsamlingen, skal være bestyrelsen i hænde senest 14 dage forinden).
     1. Valg af Formand, kun på ulige år:
     2. Valg af Kasserer, kun på lige år:
     3. Valg af 1 bestyrelsesmedlem, kun på lige år:
     4. Valg af 2 Suppleanter, vælges hvert år:
     5. Valg af 1 revisor og 1 revisor suppleant, vælges hvert år:
     H. Fremtiden:
     I. Eventuelt:


     §8: Ekstra ordinær Generalforsamling:
     Stk. 1: Såfremt mindst 2 medlemmer
     af bestyrelsen eller 1/3 af foreningens medlemmer ønsker det, indkaldes der til ekstraordinært generalforsamling, gerne som elektronisk konferencemøde over internettet.
     Stk. 2: De der foranlediger indkaldelsen til ekstraordinær generalforsamling, skal sørge for at der foreligger en motiveret dagsorden til mødet
     Stk. 3: Bestyrelsen indkalder herefter til den ekstraordinære generalforsamling, med mindst 1 uges varsel

     §9: Bestyrelsens opgaver:
     Stk. 1. Bestyrelsen forestår den daglige drift af Singleklubben
     Stk. 2. Bestyrelsen beslutter, hvorvidt begæring om et nyt tiltag i klubben skal imødekommes.
     Stk. 3. Klager over en beslutning i medfør af stk. 2 kan indbringes for generalforsamlingen, som træffer den endelige beslutning.
     Stk. 4. Bestyrelsen forestår den økonomiske drift af Singleklubben, og administrerer Klubbens midler i henhold til det af generalforsamlingen vedtagne budget.
     Stk. 5. Bestyrelsen er forpligtet til løbende at informere om sine aktiviteter på en elektronisk postliste/mailingliste som alle medlemmerne er tilmeldt, ligesom bestyrelsen kan debattere nye tiltag og problemer samt hjælpe hinanden på denne liste.
     Herudover er bestyrelsen forpligtet til at informere om klubbens aktiviteter i Dansk Blindesamfunds medlemsblad.
     Stk. 6: Bestyrelsen skal arbejde på at oprette en hjemmeside, med information om klubben, med indmeldingsmulighed m.m.
     Hertil kommer arbejdet med at gøre det muligt, via hjemmesiden at kunne deltage i generalforsamlingens afstemninger elektronisk, så den fysiske tilstedeværelse ikke er påkrævet.

     §10: Regnskab:
     Stk. 1: Regnskabsåret følger kalenderåret
     Stk. 2: Kassereren holder løbende bestyrelsen orienteret om Singleklubbens økonomi
     Stk. 3: Bestyrelsen udarbejder senest 1 måned efter regnskabsårets afslutning et regnskab, som med revisionens bemærkninger forelægges generalforsamlingen til godkendelse.
     Stk. 4: Revisionen tilstilles senest 14 dage før generalforsamlingens afholdelse det af bestyrelsen udarbejdede regnskab.
     Revisionen påser at klubbens midler er anvendt iht. nærværende vedtægt, samt at regnskabet er aflagt iht. god regnskabsskik. Revisionen fremkommer i øvrigt med de bemærkninger som findes nødvendige for vurdering af klubbens økonomiske situation.


     §11: Tegning:
     Stk. 1: Klubben tegnes af Formanden og kassere i forening.

     §12: Eksklusion og udelukkelse:
     Stk. 1: Forfølgelse af et medlem, det være sig p.g.a. seksuel observans, religion etc., (Stalking) fører til bortvisning fra klubben, først for en tid, i gentagende og/eller grovere tilfælde, medfører det permanent udelukkelse af klubben.
     Stk. 2: Bestyrelsen træffer afgørelse i hvert enkelt tilfælde, om hvilken sanktion der skal anvendes.
     Stk. 3: Er en eller flere af bestyrelsens medlemmer inhabile i en sådan situation, må Suppleanten træde ind i stedet, og er dette ikke tilstrækkeligt, må der indkaldes til en ekstraordinær generalforsamling, med dette ene emne på dagsordenen, og evt. valg til manglende bestyrelsesposter.


     §13: Singleklubbens opløsning:
     Stk. 1: Opløsning af singleklubben besluttes på 2 på hinanden følgende generalforsamlinger, med mindst 4/5 stemmer for, hvoraf den ene skal være den ordinære.
     Stk. 2: I tilfælde af klubbens opløsning tilfalder et eventuelt overskud Dansk Blindesamfund.
     Stk. 3: Bestyrelsen er forpligtet til at fungere indtil den økonomiske afvikling af aktiver og passiver er tilendebragt: